Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden uitgevoerd door Opwegonline.nl De algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 07 Feb 2020.

1.2 In deze algemene voorwaarden van OpWegOnline hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:

  1. Voorwaarden: de algemene voorwaarden OpWegOnline;
  2. Opdracht: overeenkomst tussen OpWegOnline en opdrachtgever voor het uitvoeren van (digitale) dienstlevering, daarbij gebruikmakend van deze voorwaarden.
  3. Werkbon: het formulier waarop de Opdracht is omschreven, evenals de benodigde gegevens van de opdrachtgever en bevat (waar nodig) tevens een machtiging aan OpWegOnline voor het te incasseren bedrag;

1.3 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.4 Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door OpWegOnline zijn aanvaard.

1.5 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen OpWegOnline en opdrachtgever.

1.7 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en OPWEGONLINE zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

2. Uitvoering van de Opdracht

2.1 Ieder aanbod door opdrachtnemer is vrijblijvend. Slechts na schriftelijke bevestiging inzake de toepassing van de voorwaarden kan de uitvoering van de opdracht aanvangen

2.2 OpWegOnline zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. OpWegOnline zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door studenten en dat opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief de voorrijkosten, genaamd voorfietskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.

2.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan OpWegOnline aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan OpWegOnline worden verstrekt.

2.4 OpWegOnline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.5 Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten dan wel andersoortige data van Opdrachtgever (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. OpWegOnline maakt, tenzij OpWegOnline dit nadrukkelijk als opdracht heeft geaccepteerd, in de regel geen back-up van voornoemde data van Opdrachtgever op een externe gegevensdrager, en Opdrachtgever is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een deugdelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van OpWegOnline is OpWegOnline niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van Opdrachtgever.

2.6 Indien OpWegOnline en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan OpWegOnline de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

2.7 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart OpWegOnline voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

2.8 De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden op het adres, welke bij het aanmaken van de afspraak door de klant is opgegeven.

2.9 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal OpWegOnline te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

2.10 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van OpWegOnline berust bij OpWegOnline. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

3. Wijziging van de Opdracht

3.1 Indien OpWegOnline en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. OpWegOnline zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3.2 Tijdsinschattingen van OpWegOnline zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4. Klachten

4.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan OpWegOnline.

5. Betaling en annulering

5.1 OpWegOnline is gerechtigd het totale verschuldigde bedrag af te schrijven door middel van de door de opdrachtgever afgegeven machtiging.

5.2 Indien OpWegOnline incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

5.3 Bij annulering van de Opdracht binnen 12 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is opdrachtgever de voorfietskosten en een uur het geldende tarief verschuldigd.

5.4 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan OpWegOnline een evenredige vergoeding verschuldigd.

6. Tarieven

6.1 Alle door OpWegOnline vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

6.2 OpWegOnline heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen.

6.3 Een opdracht wordt berekend aan de hand van een halfuurtarief tenzij dit anders is afgesproken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wanneer afgeweken wordt van het halfuurtarief dan wordt er per kwartier afgerond.

7. Verzuim

7.1 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover OpWegOnline niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.

8. Hulp op Afstand

8.1 Het gebruik van de “hulp op afstand” software is in alle gevallen bij de prijs inbegrepen.

8.2 Door in te stemmen met het gebruik van deze software geeft u OpWegOnline toestemming om mee te kijken op uw beeldscherm en de controle van uw computer over te nemen.

8.3 De verbinding kan alleen met uw expliciete toestemming worden gemaakt. De gemaakte verbinding is te allen tijde éénmalig en kan, nadat de sessie is beëindigd, alleen weer door u zelf worden aangevraagd.

8.4 De “hulp op afstand” software die Hulpstation gebruikt, is van het bedrijf Teamviewer. Met deze professionele software garandeert OpWegOnline u, dat de gemaakte verbinding is beveiligd en dat alleen OpWegOnline meekijkt op uw computer.

8.5 Met de “hulp op afstand” software is het mogelijk om bestanden te verzenden tussen de 2 systemen. Echter deze “hulp op afstand” software is zo ingericht dat er geen enkel bestand kan worden geplaatst of gekopieerd zonder uw dat u daar een melding voor krijgt

8.6 OpWegOnline vraagt nooit naar persoonlijke wachtwoorden. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van uw wachtwoorden.

9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

9.1 OpWegOnline is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van OpWegOnline. Indien en voor zover op OpWegOnline enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 2 maal het factuurbedrag van de Opdracht.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart OpWegOnline voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

9.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn.

9.4 Het geven van adviezen over aan te kopen software of hardware behoort niet tot de kerntaken van OpWegOnline. Wanneer OpWegOnline aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt OpWegOnline niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte software of hardware. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. OpWegOnline verstrekt ter zake geen enkele garantie.

10. Overmacht

10.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Utrecht te worden voorgelegd.